Stakeholder har kunder fra privat næringsliv,

interesseorganisasjoner og offentlig sektor.

 

 

Noen av våre prosjekter:

Rapport: Klimaveikart for norsk fiskeflåte. Kartlegging av tiltak som reduserer utslipp av CO2 fra fiskeflåten

Den norske fiskeflåten har redusert sine utslipp av klimagasser vesentlig de siste 10 årene. Frem til 2030 vil det være realistisk å redusere utslippene med cirka 50 prosent sammenlignet med 2005.

Det er hovedkonklusjonen i rapporten «Klimaveikart for norsk fiskeflåte. Kartlegging av tiltak som reduserer utslipp av CO2 fra fiskeflåten» som Stakeholder (Svein Thompson) har utført for Fiskeri- og havbruksnæringens Forskningsfond. Resultatene vil ikke komme av seg selv, men krever virkemidler fra myndighetene og tiltak fra næringen selv.

Utslipp av CO2 fra fiskeflåten er en del av utslipp fra mobile kilder. Fiskeflåten skiller seg likevel fra biler, busser, lastebiler, fly, anleggsmaskiner etc. på to viktige punkter:

 • Utslippene vokser ikke naturlig som følge av økt etterspørsel. Grunnlaget for aktiviteten er strengt regulert gjennom årlige tildelinger av samlede fiskekvoter fastsatt havforskere og fiskerimyndigheter. Det betyr at med bedre fangstmetoder og mer energieffektive fartøy og redskap vil normalt drivstofforbruket synke.

 • Fisk er en internasjonal handelsvare, og næringen er i skarp internasjonal konkurranse. Bransjen kan derfor bedre sammenlignes med prosessindustrien enn samferdselssektoren. Det betyr at det er komplisert å bruke særnorske tiltak som avgifter og omsetningspåbud.

Frem til 2030 er det realistisk å kunne redusere de samlede utslippene med ytterligere 30 prosent, slik at fiskeflåten vi ha en utslippsreduksjon på 50 prosent sammenlignet med 2005.

Rapporten peker på tre prinsipielle måter å redusere utslippene på:

 • En fiskeripolitikk der det også tas klimahensyn når fiskerikvotene skal fordeles

 • Fortsatt innfasing av mer energieffektive fartøy og fiskeredskaper

 • Skifte ut fossilt drivstoff med andre løsninger

En oppmyking av fiskekvotesystemet er det mest grunnleggende klimatiltaket, både fordi det vil redusere antall båter og fordi det vil stimulere til nybygging av mer energieffektive fartøy. En gjennomgang av ulike tekniske tiltak viser at det er et potensial med dagens teknologi til å redusere CO2-utslippet med 20-35 prosent på en tråler.

Fremtiden er elektrisk for landtransporten. Det er langt mer usikkert om, og i så fall når, fiskeflåten kan elektrifiseres. I dag er energitettheten i batterier og hydrogenløsninger for lav. Sjarken Karoline, et annet prosjekt i regi av Fiskeri- og havbruksnæringens forskingsfond, viser at det i dag er mulig å basere seg på batteridrift av fiskeoperasjonen for en liten fiskebåt, men at turen inn og ut til fiskefeltet må tas med dieselmotor. Klimaeffekten kan være opp mot 40 prosent for små kystnære fartøy fartøy i dag, og med utvikling av bedre batterier vil klimaeffekten øke. For store fartøy som er ute i mange dager eller uker kan batterier bidra til å optimalisere den samlede energibruken under sjøværet.

LNG og en gravis innblanding av biogass kan være et konkurransedyktig og godt klimaalternativ til marin diesel.

Rapporten, som ble overlevert Fiskeri- og havbruksnæringens Forskningsfond i juni 2017, trekker veksler på Veikart for næringslivets transporter (september 2016), der Fiskebåt deltok på vegne av fiskerinæringen, samt SINTEF Ocean AS' rapport  Klimagassutslipp norsk fiskeflåte. Stakeholder/Svein Thompson var prosjektleder og forfatter for rapporten Veikart for næringslivets transporter.

VEIKART for næringslivets transporter – med høy mobilitet mot null utslipp i 2050

(September 2016) Transportsektoren har gått sammen om å lage en rapport om hvordan bransjens klimagassutslipp kan reduseres. Stakeholder, ved Svein Thompson, var prosjektleder for samarbeidet og er rapportens forfatter.

De 12 næringsorganisasjonene NHO, LO, Norges Lastebileier-­‐Forbund, NHO Logistikk og transport, NHO Luftfart, NHO Sjøfart, NHO Transport, Norsk Havneforening, Norges Skogeierforbund, Norsk Petroleumsinstitutt, Fiskebåt (havfiskeflåtens organisasjon) Maskinentreprenørenes Forbund, sammen med miljøorganisasjonen Zero, mener at det er mulig å redusere utslipp fra næringslivets transporter med 45-60 prosent innen 2030 og fjerne dem helt innen 2050.

 

I rapporten legges det vekt på følgende tiltak:

Effektivisering: Fortsett en knallhard effektivisering av godstransporten; fisk fisken raskere og med færre fartøy, kjøp anleggsmaskiner som flytter mer masse per time og sørg for at bussen faktisk kommer frem i kollektivfeltet, slik at den kan holde produksjonen høy.

Grønt på tanken: Få sving på produksjon av biodrivstoff ‑ bensin, diesel og biogass – med høy klimaeffekt som ikke fortrenger matproduksjon. Stikkordet er skogråstoff, gjerne utnyttelse av de deler trelastindustrien ikke kan lage planker av.

Bruk el-motor: Næringslivet må fase ut varebiler med forbrenningsmotorer. Hvis alle bytter til elektriske motor vil den mobile utslippskilden som har økt raskest siden 1990 bli fjernet. Allerede i dag vil en elbil være det beste alternativet for mange. Oppgaven de neste årene er gjøre det til det beste alternativet for alle.

Også skip og tyngre kjøretøy og anleggsmaskiner vil få gode elektriske løsninger de neste årene

Høyere avgifter vil ikke løse problemet med utslipp fra transportsektoren. Derfor har de 13 organisasjonene bedt om at CO2-avgiften næringslivet betaler sluses inn i et CO2-fond, som skal gi tilskudd til blant annet elektriske vare- og lastebiler. Teknologien er på plass: allerede neste år kan man kjøpe masseproduserte elektriske nyttekjøretøy med 11 kubikkmeter lastekapasitet, som er perfekte for distribusjonsselskaper og håndverkere. E-lastebiler med 19 tonn totalvekt er også rett rundt svingen.

Last ned rapporten fra NHOs nettsider

Målrettet kommunikasjon

 

Kunde: NHO Luftfart - interesseorganisasjon for luftfarten i Norge

Hva: Alle typer kommunikasjonsbistand
 

NHO Luftfarts oppgave er å fremme medlemmenes interesser. Stakeholders oppgave er å være der når NHO Luftfart har behov for kommunikasjonsbistand. Det siste store prosjektet Stakeholder har gjennomført for NHO Luftfart, er rapporten “En nyttig og bærekraftig norsk luftfart”, hvor konseptet er utviklet av Stakeholder og NHO Luftfart i samarbeid.  Stakeholder har skrevet tekstene i rapporten, gjort beregninger og laget grafikk, og hatt ansvaret for prosjektet frem til trykking.

 

Neste skritt er bruk av rapporten innhold mot politikere, myndigheter, andre interesseorganisasjoner og de reisende. Hovedoppgaven er å fjerne myten om at luftfarten er en klimaversting: Luftfarten står for to prosent av CO2-utslippene, mens publikum tror luftfarten står for 30 prosent. Vi vet ikke hvem som har klart å etterlate inntrykket av luftfarten som klimaversting, men vår oppgave er å rette det opp!

Menneskerettigheter og næringsliv - hva forventes av bedrifter?

Kunde:  Norges nasjonale OECD kontaktpunkt og Utenriksdepartementet

Hva: Kompetansebygging og rådgivning for bedrifter

Pilotprosjektet Human rights due diligence er et prosjekt i regi av Norges nasjonale OECD kontaktpunkt og Utenriksdepartementet, hvor 15 norske bedrifter gjennomfører en human rights due diligence-prosess. Stakeholder leder prosjektet, sammen med International Law and Policy Institute. (ILPI).

I FNs veiledende prinsipper om næringsliv og menneskerettigheter slås det fast at alle bedrifter bør gjennomføre en human rights due dilgence-prosess. Dette innebærer at bedriften kartlegger hvorvidt menneskerettighetsbrudd forekommer i bedriftens verdikjede, og at den forebygger, begrenser og gjør rede for hvordan de håndterer eventuelle menneskerettighets-brudd.

 

Prosjektet ble gjennomført i 2015 og 2016 som en serie på tre workshops. Det ble gjennomført konsulentmøter med  bedriftene mellom hver samling.

 

Disse bedriftene deltok i 2015:

 • DNB 

 • Griegstar 

 • Høegh Autoliners 

 • Jacobsen Electro 

 • KLP Kapitalforvaltning

 • Kongsbergruppen

 • Mester Grønn 

 • Nordea 

 • Norgesgruppen

 • Orkla 

 • Rema 1000

 • Statkraft 

 • Telenor 

 • Western Bulk

 • Yara International ASA

 

​​​Disse bedriftene deltok i 2016:

 • Brynil Gruppen AS

 • Cermaq Group

 • Coop Norge Handel AS

 • Eltek

 • Eurosko

 • Jotun AS

 • Multikonsult ASA

 • Nordic Choice Hotels

 • Norsk Gjenvinning

 • Ugland Marine Services AS

 • Varner

 • Voice Norge AS

Ambisiøs klimastrategi skaper oppmerksomhet

Kunde: PostNord Norge

Hva: Strategi for reduksjon av klimagasser

 

PostNord er en av Stakeholders eldste kunder og vi har gjort en rekke ulike kommunikasjonsoppgaver for selskapet siden 2009.

 

Våren 2015 startet vi arbeidet med en strategi for å erstatte diesel med alternativt drivstoff. Stakeholders oppgave var i første omgang å lage en rapport, der vi beregnet hvordan andre drivstofftyper gradvis kan erstatte diesel i norsk godstransport på land frem mot 2030. Konklusjonen ble overraskende positiv: Det er mulig å kutte CO2-utslippet med hele 75 prosent, hvis man utnytter de mulighet som finnes.

Deretter bidro vi til at saken fikk oppmerksomhet i media.

 

Årsrapporter - finansiell informasjon og samfunnsansvar

Stakeholder bistår kunder med både årsrapportering og bærekraftsrapportering

 

Fra og med 2013 har Regnskapsloven gjort det til en plikt for alle store selskaper å rapportere om sitt arbeid med samfunnsansvar. Informasjonen kan gis i årsrapporten, eller i en egen rapport.  God bærekraftsrapportering dreier seg om temaene hvor bedriftens påvirkning på samfunn og miljø er størst. Rapporteringsstandarden GRI Standards (tidligere GRI/G4) er et godt verktøy for å sikre at bærekraftsrapporten handler om nettopp dette. Stakeholder bistår i rapportering etter GRI Standards og gjennomfører kompetansebyggende workshops, stakeholderdialog, definisjon av innhold og indikatorer, tekstproduksjon, grafikk, layout m.m. - hele veien til ferdig rapport.

 

Bærekraft betyr kontinuerlige forbedringer

Kunde: Elkem - Verdens ledende silisiumprodusent

Hva: Bærekraftsrapportering fra og med 2011

 

For Elkem danner bærekraftig drift grunnlaget for god lønnsomhet, og Elkem Business System setter kontinuerlig forbedringer i alle ledd av virksomheten i system. Resultatet er innovasjonskraft, gode HMS-resultater, ressursøkonomisering, reduksjon i energiforbruk og utslipp og selvstendige og dyktige medarbeidere i Europa, Amerika, Afrika og  Asia.

Stakeholder har laget Elkems bærekraftsrapport siden 2011 og årsrapport fra 2013. Stakeholder deltar aktivt i vurderingen av innhold og hva som bør rapporteres, innhenter informasjon fra organisasjonen, utarbeider tekster og lager grafikk.

 

Samlet rapportering for finansiell og ikke-finansiell informasjon

Kunde: Skagerak Energi - et stort regionalt energiselskap

Hva: Årsrapporter og bærekraftsrapportering siden 2009

 

Skagerak Energi er en av Norges største regionale energiselskaper med hovedkontor i Porsgrunn. Stakeholder har laget selskapets årsrapport siden 2009 og bidratt til at årsrapporten også rommer god rapportering av forhold til knyttet til energi, miljø og samfunnsansvar. Skagerak Energi var en av Norges første selskaper med en bred samlet rapportering for finansiell og ikke-finansiell informasjon.

 

Stakeholder er med i hele prosessen - fra konseptutvikling og innholdsplanlegging til tekstproduksjon, beregninger og grafikk, samt å være konsulent på GRI-rapportering og samfunnsansvar.

 


Samfunnsansvar: Gap-analyse mot myndighetskrav

Kunde: Norges OECDs kontaktpunkt for ansvarlig næringsliv

Hva: Analyseverktøy for bedriftens status på samfunnsansvar

 

OECDs retningslinjer for ansvarlig næringsliv  oppsummerer hva myndighetene i OECD-landene, inkludert norske myndigheter,  forventer av næringslivet når det gjelder samfunnsansvar. Norske bedrifter som bryter retningslinjene kan klages inn til det norske OECD kontaktpunktet. Retningslinjene omhandler temaer som korrupsjon, menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, miljø og klima. Kravene i OECDs retningslinjer er i tråd med andre standarder, som ISO 26 000, UN Guiding Principles on Business and Human Rights og FNs Global Compact. Stakeholder har utviklet et testverktøy som kartlegger hvordan bedriften presterer i forhold til kravene fra OECD og norske myndigheter. Bedrifter kan bruke verktøyet selv. Stakeholder gjennomfører analyser som viser bedriftens styrker og svakheter, og tilbyr støtte i arbeidet med å forbedre bedriftens arbeid med samfunnsansvar.