top of page

Kartlegging av kabotasje for persontransport


Vi har på oppdrag fra Samferdselsdepartementet kartlagt kabotasje innenfor persontransportmarkedet i Norge. Oppdraget var «å kartlegge administrative, økonomiske og praktiske konsekvenser for aktørene i den norske transportnæringen og reiselivsnæringen i Norge ved ulike tolkninger av begrepet «midlertidig» persontransportkabotasje.


Dette innebar å utrede markedet for kabotasje og foreslå nytt regelverk for utenlandske busser som driver kabotasje i Norge.


Kabotasje er transport mellom to steder/punkter i en annen stat enn der hvor transportøren hører hjemme. Kabotasje er i utgangspunktet ikke tillatt, men det er unntak for transportører fra et annet EØS-land, som har lov å drive kabotasje «midlertidig». Midlertidig har ikke vært definert i regelverket.


Vi foreslo følgende definisjon:


  • Inntil 20 dagers sammenhengende opphold på norsk territorium, deretter ti dager utenfor norsk territorium;

  • Innenfor 20-dagersperioden er det tillatt med maksimalt fire oppdrag.

    • Strekpunkt 2 kan eventuelt erstattes med en begrensing på maksimalt 30 dagers opphold per år for et kjøretøy.

Samferdselsdepartementet har nå valgt å forsterke vårt forslag med å legge en begrensing på 30 dager kjøring per år per kjøretøy i tillegg til strekpunkt én og to.


Les rapporten i sin helhet på NHO transport sine nettsider,

eller last den ned her:


Kartlegging av persontransportkabotasje (30.06.2023)
.pdf
Download PDF • 2.88MB


Comentarios


bottom of page