top of page

Stort potensiale for biogass i Norge fremover


På oppdrag fra Grønt landtransportprogram og deres biogasspilot har Stakeholder utarbeidet en rapport om biogassmarkedet i Norge, og hvordan det påvirkes av dagens prisutvikling på naturgass.


Rapporten gir et bilde av hvordan energikrisen i Europa påvirker tilbudet og bruken av biogass for landtransporten, og hva konsekvensene kan bli fremover.


Rapporten viser at veksten antall i gasslastebiler i 2022 har vært meget høy i Norge, og markert lavere i Europa som helhet. Det avgjørende for utviklingen av gasslastebiler de neste årene er om biogassprisen i Norge vil stige og nærme seg gassprisen i Europa. Biogass på buss er i ferd med å fases ut av el-busser i bynære strøk, men dette kan endres hvis fylkene, som bestiller kollektivtrafikken, legger føringer for bruk av biogass.


Hvis prisen på biogass for lastebileierne holdes under prisen på diesel, slik at totalkostnadene for en gasslastebil er lavere enn for en dieselbil, vil vi kunne ha 8000 gasslastebiler på veien i 2030, altså 11-12 prosent av en samlet flåte på cirka 70 000. .


Hvis biometanprisen for lastebileierne blir høyere enn dieselprisen, slik at totalkostnadene for lastebileieren blir vesentlig høyere vil det sannsynligvis være færre gasslastebiler på veien i Norge i 2030 enn i dag.


- For dem som ønsker at Norge skal bruke mer biogass i lastebiler og busser, innebærer prisøkningen på biometan også en usikkerhet. Det er viktig med økt produksjon av biometan, men hvis prisen på biometan blir for høy, vil incentivet for å skifte fra diesel til biometan svekkes. Biometan er veldig godt egnet for tunge lastebiler, slik at en oppbremsing i den raske innfasingstakten vi nå ser for (bio)gasslastebiler vil være uheldig. Det vil gjøre det vanskeligere og dyrere å skifte tunge kjøretøy fra sort til grønt, sier Thompson.
Spørsmål knyttet til rapporten eller våre tjenester innen markedsanalyse eller klima ta kontakt med:


Svein Thompson, senior partner og styreleder i Stakeholder AS

48 12 94 21


Comments


bottom of page