top of page

Storrengjøring i transportsektoren?


8. januar 2022 varslet regjeringen en handlingsplan mot sosial dumping. En rekke bransjer, inkludert transportbransjen, viser tegn til høy risiko for sosial dumping og arbeidslivskriminalitet.


NHO Logistikk og Transport ønsket å få en bedre oversikt over hvor og hva som er utfordringene, og ga derfor Stakeholder i oppdrag å utarbeide en rapport som inneholdt beskrivelse, analyse og tiltak i transportbransjen. Rapporten er nå overlevert til Samferdselsdepartementet.

Transportbransjen består av flere undersegmenter med svært ulike spilleregler.


For transport med biler over 3,5 tonn (lastebiler) går hovedforskjellene mellom internasjonal transport og nasjonal transport. For nasjonal transport (for eksempel transporten av epler fra Hardanger til Oslo) skal sjåfører minimum godgjøres etter norske tariffregler. For internasjonal transport (for eksempel ved frakt av tørrfisk fra Lofoten gjennom Norge videre til Portugal) gjelder ikke norske lønns bestemmelser. Kjøre- og hviletidsbestemmelsene er de samme for alle.


For varebiler (biler under 3,5 tonn) er det ikke krav om løyve, og her gjelder de samme reglene som for norsk næringsliv for øvrig når det gjelder arbeidstid, lønnsvilkår osv. Problemet med varebilsegmentet er at mange av sjåførene jobber gjennom enkeltpersonforetak – da unngår man bestemmelser knyttet til arbeidstid, lønn, pensjon osv. Det er fint dersom man reelt sett har frihet og «driver sin egen butikk», men det er svært uheldig dersom man reelt sett skal anses som en ansatt.


Politiet melder at transportsektoren, og særlig varebilsegmentet er attraktivt for kriminelle aktører. Transportkjøpere har et eget ansvar for å bidra til å forhindre kriminalitet i sin egen verdikjede. Se politiets anbefalinger her.


Statistikkproduksjonen for varebilsegmentet svært mangelfull, og det er uheldig. Uten innsikt i hva som faktisk skjer, er det vanskelig å bedømme situasjonen i bransjen presist.

Hva anbefaler vi av tiltak?

A) Plasser ansvar på toppen av verdikjeden

  • Åpenhetsloven plasserer ansvar for anstendig arbeidsvilkår hos de som har transportører i sin leverandørkjede. Få på plass gode veiledere for å gjennomføre aktsomhetsvurderinger av transporttjenester.

  • Innfør sterkere sanksjoner mot bestillere av transport når det har vært brudd på allmengjøringsplikten, eller brudd på informasjons- og påseplikt.

B) Tillit er bra. Kontroll er bedre.

  • Alloker flere ressurser til kontroll av transportnæringen.

  • Gjennomfør tiltak for å forbedre effektiviteten i dagens kontrollregime, se på samarbeid mellom etater.

  • Utred tiltak for å gjøre det mulig å effektivt gjøre kontroller «i felt» av varebiler som driver distribusjon, herunder merking eller bruk av løyver.

C) Kjøre- og hviletidsbestemmelser for varebiler

  • Utred mulighetene for å innføre kjøre- og hviletidsbestemmelser for sjåfører som driver transport med lett kjøretøy.

D) Varebilsegmentet – et datavakuum

  • Øk produksjonen av offentlig statistikk om varebilsegmentet.Takk til NHO LT for oppdraget, og særlig til multitalent og næringspolitisk direktør Ole A. Hagen som også har satt rapporten i InDesign.

Comments


bottom of page