Samfunnsansvar: Gap-analyse mot myndighetskrav

Kunde: Norges OECDs kontaktpunkt for ansvarlig næringsliv

Hva: Analyseverktøy for bedriftens status på samfunnsansvar

OECDs retningslinjer for ansvarlig næringsliv oppsummerer hva myndighetene i OECD-landene, inkludert norske myndigheter, forventer av næringslivet når det gjelder samfunnsansvar. Norske bedrifter som bryter retningslinjene kan klages inn til det norske OECD kontaktpunktet. Retningslinjene omhandler temaer som korrupsjon, menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, miljø og klima. Kravene i OECDs retningslinjer er i tråd med andre standarder, som ISO 26 000, UN Guiding Principles on Business and Human Rights og FNs Global Compact. Stakeholder har utviklet et testverktøy som kartlegger hvordan bedriften presterer i forhold til kravene fra OECD og norske myndigheter. Bedrifter kan bruke verktøyet selv. Stakeholder gjennomfører analyser som viser bedriftens styrker og svakheter, og tilbyr støtte i arbeidet med å forbedre bedriftens arbeid med samfunnsansvar.

Utvalgte saker
Nylige innlegg