Rapport: Klimaveikart for norsk fiskeflåte. Kartlegging av tiltak som reduserer utslipp av CO2 fra f

Den norske fiskeflåten har redusert sine utslipp av klimagasser vesentlig de siste 10 årene. Frem til 2030 vil det være realistisk å redusere utslippene med cirka 50 prosent sammenlignet med 2005.

Det er hovedkonklusjonen i rapporten «Klimaveikart for norsk fiskeflåte. Kartlegging av tiltak som reduserer utslipp av CO2 fra fiskeflåten» som Stakeholder (Svein Thompson) har utført for Fiskeri- og havbruksnæringens Forskningsfond. Resultatene vil ikke komme av seg selv, men krever virkemidler fra myndighetene og tiltak fra næringen selv.

Utslipp av CO2 fra fiskeflåten er en del av utslipp fra mobile kilder. Fiskeflåten skiller seg likevel fra biler, busser, lastebiler, fly, anleggsmaskiner etc. på to viktige punkter:

  • Utslippene vokser ikke naturlig som følge av økt etterspørsel. Grunnlaget for aktiviteten er strengt regulert gjennom årlige tildelinger av samlede fiskekvoter fastsatt havforskere og fiskerimyndigheter. Det betyr at med bedre fangstmetoder og mer energieffektive fartøy og redskap vil normalt drivstofforbruket synke.

  • Fisk er en internasjonal handelsvare, og næringen er i skarp internasjonal konkurranse. Bransjen kan derfor bedre sammenlignes med prosessindustrien enn samferdselssektoren. Det betyr at det er komplisert å bruke særnorske tiltak som avgifter og omsetningspåbud.

Frem til 2030 er det realistisk å kunne redusere de samlede utslippene med ytterligere 30 prosent, slik at fiskeflåten vi ha en utslippsreduksjon på 50 prosent sammenlignet med 2005. Rapporten peker på tre prinsipielle måter å redusere utslippene på:

  • En fiskeripolitikk der det også tas klimahensyn når fiskerikvotene skal fordeles

  • Fortsatt innfasing av mer energieffektive fartøy og fiskeredskaper

  • Skifte ut fossilt drivstoff med andre løsninger

En oppmyking av fiskekvotesystemet er det mest grunnleggende klimatiltaket, både fordi det vil redusere antall båter og fordi det vil stimulere til nybygging av mer energieffektive fartøy. En gjennomgang av ulike tekniske tiltak viser at det er et potensial med dagens teknologi til å redusere CO2-utslippet med 20-35 prosent på en tråler.

Fremtiden er elektrisk for landtransporten. Det er langt mer usikkert om, og i så fall når, fiskeflåten kan elektrifiseres. I dag er energitettheten i batterier og hydrogenløsninger for lav. Sjarken Karoline, et annet prosjekt i regi av Fiskeri- og havbruksnæringens forskingsfond, viser at det i dag er mulig å basere seg på batteridrift av fiskeoperasjonen for en liten fiskebåt, men at turen inn og ut til fiskefeltet må tas med dieselmotor. Klimaeffekten kan være opp mot 40 prosent for små kystnære fartøy fartøy i dag, og med utvikling av bedre batterier vil klimaeffekten øke. For store fartøy som er ute i mange dager eller uker kan batterier bidra til å optimalisere den samlede energibruken under sjøværet.

LNG og en gravis innblanding av biogass kan være et konkurransedyktig og godt klimaalternativ til marin diesel.

Rapporten, som ble overlevert Fiskeri- og havbruksnæringens Forskningsfond i juni 2017, trekker veksler på Veikart for næringslivets transporter (september 2016), der Fiskebåt deltok på vegne av fiskerinæringen, samt SINTEF Ocean AS' rapport Klimagassutslipp norsk fiskeflåte. Stakeholder/Svein Thompson var prosjektleder og forfatter for rapporten Veikart for næringslivets transporter.

Klimaveikart for norsk fiskeflåte

Utvalgte saker
Nylige innlegg