Hvorfor utvikle en bærekraftstrategi?

Ledelsens oppgave er å sikre at virksomheten har en systematisk tilnærming til sentrale forretningskritiske temaer. Bedriftsledere som ikke sørger for at selskapet har en operativ bærekraftsstrategi, gjør ikke jobben sin. Dette er hvorfor:

  1. En proaktiv tilpasning til endrede rammebetingelser og markedssituasjoner For å oppnå mål knyttet til langsiktig konkurransedyktighet, er det nødvendig at virksomheten er tilpasset fremtidens rammebetingelser, markedssituasjon og forretningsklima. Dette gjelder både nye forretningsmuligheter og begrensende faktorer, som knapphet og økte priser på innsatsfaktorer og avgifter på produktene. Bedriften må starte med en analyse av hva som karakteriserer et bærekraftig samfunn og hva som er virksomhetens bidrag og svakheter i forhold til disse behovene. Har produktene og tjenestene selskapet leverer en plass i et bærekraftig samfunn? Skjer produksjonen på en bærekraftig måte? Mange bedrifter gjør denne analysen innen for rammen av FNs bærekraftsmål.

  2. Et solid fundament for tillitsskapende og omdømmebyggende arbeid For å oppnå sine mål må virksomheten ha tillit og godt omdømme hos samarbeidspartnere, myndigheter, ansatte, kunder m.fl. (stakeholdere). Ved å være en resultatorientert, konstruktiv deltaker i prosessen som har som mål å løse de store utfordringer som verden står overfor, bidrar virksomheten til å styrke sin legitimitet.

  3. Dialog med sentrale stakeholdere med mål om felles nytte og fortsatt samarbeid Alle virksomheter eksisterer i sameksistens med sine stakeholdere. Å identifisere samarbeidspartnere og ha et konstruktivt samarbeid med stakeholdere er derfor en viktig del av både produktutvikling, teknologiutvikling, organisasjonsutvikling, kommunikasjon og bærekraftarbeid. En bærekraftig klode kan ikke oppnås uten samarbeid. Derfor er stakeholdersamarbeid et sentralt element i en bærekraftstrategi.

  4. Etterlevelse av anerkjente prinsipper for ansvarlig forretningsdrift Mange virksomheter har etiske retningslinjer som beskriver hvordan de ansatte skal opptre for å unngå å bryte anerkjente normer for ansvarlig forretningsadferd og dreier seg typisk om menneskerettigheter, arbeidsforhold i leverandørkjeder og smøring/korrupsjon. Slike retningslinjer er en helt nødvendig, men ikke tilstrekkelig del av bærekraftsarbeidet. Regeletterlevelse kan ikke alene skape den tilpasningen og innovasjonen som er nødvendig, hvis vi skal oppnå en bærekraftig forvaltning av kloden.

Bærekraftstrategi

Utvalgte saker
Nylige innlegg