top of page

En mer bærekraftig persontransportStakeholder har i 2022 på oppdrag fra NHO Transport skrevet rapporten «En mer bærekraftig persontransport». Hvordan bør virkemidler utformes for at vi skal nå klima- og miljømål på en rettferdig og fornuftig måte?


Rapporten utreder fritaket for nullutslippsbiler og dagens avgiftssystem, klimagassutslipp og biltrafikken i og rundt de store byene.


De insentivene som foreligger i dag, støtter elbil-målet i NTP 2022-2033. Målet sier at innen 2025 skal alle nye personbiler og lette varebiler som selges være nullutslippskjøretøy.


Elektrifisering av transportsektoren er sentralt for å kutte utslipp og nå våre nasjonale mål for ikke-kvotepliktig sektor. Men selv om direkteutslippene fra bruk av el-bil er forsvinner, så er det store utslipp i produksjonsfasen av bilene. Livsløputslipp fra en el-bil er betydelig lavere enn en fossilbil, men de er fortsatt høye. For å nå de globale klimamålene må vi redusere antall biler på veien totalt sett.


Ser vi på 2021, ble dette et rekordår for antall biler solgt. Utslipp av CO2 fra produksjonen av nybilsalget i 2021 var om lag 2,5 millioner tonn CO2, en økning på 600 000 tonn CO2 (opp 30 %) sammenlignet med 2020, viser våre beregninger.


Miljøinngrep og betydelige produksjonsutslipp

Økende bilpark fører med seg en rekke andre konsekvenser for natur og miljø, blant annet mer vei og veiutbygging. Dette er betydelige natur- og miljøinngrep i Norge og det gir økte utslipp globalt fra produksjonssiden, økt bruk av mineraler og av naturressurser. For å dekke materialforbruket til nybilsalget i Norge i 2021 gikk det med omtrent 349 000 tonn avanserte materialer. CO2-utslippet per bil var i 2021 nesten 15 millioner tonn. Det slippes ut betydelige mengder klimagasser under produksjonen av nye biler, spesielt fra de batterielektriske.


Om vil legger til grunn et produksjonsutslipp på 106 kg CO2/KWh, vil et batteri på 90 KWh gi et CO2-utslipp på nesten 10 millioner tonn CO2. Salgsstatistikken viser at mange nordmenn kjøper tunge biler med mye ekstrautstyr og stort batteri.


Vektkomponent for elbiler

I rapporten foreslås det å innføre en vektkomponent for nullutslippsbiler på samme måte som når man kjøper andre biler. Fordelen med en vektkomponent er at den er en del av det eksisterende avgiftsregelverket personbiler, og fordi vekten på bilen reflekterer mange av skadene en ny bil representerer: Klimagassutslipp, materialforbruk, veislitasje, støy, ulykkespotensial og oppvirvling av veistøv. Dette vil føre til at flere velger lettere elbiler med mindre og lettere batterier eller avstår fra å kjøpe ny bil. Men det ville sannsynligvis også føre til at flere kjøper biler med forbrenningsmotor. Det vil derfor være nødvendig å gi en betydelig vekt-rabatt i de første årene en slik avgift innføres, for å nå målet om at det kun skal selges el- og nullutslippsbiler i 2025.


Avgiftspolitikken må ivareta klima- og miljømål

Avgiftspolitikken for personbiler bør ivareta både de overordnede klima- og miljømål, og stimulere til mer sirkulærøkonomiske løsninger. I tillegg skal avgiftene og bompenger understøtte de konkrete politiske mål for innfasing av nullutslippskjøretøy og nullvekstmålene i og rundt de store byene, og ha en fordelingsmessig profil som er akseptabel og rettferdig. Regjeringen har et uttalt mål med klimapolitikken at omstillingen som følge av klimatiltak skal være inkluderende, og sosialt og geografisk rettferdig. Regjeringen ønsker at alle skal få mulighet til å ta klimavennlige valg, uavhengig av økonomi og bosted.


Nullvekstmålet er nedfelt i norsk samferdselspolitikk og er fra et miljø- og klimaperspektiv minst like viktig som elbil-målet i 2025. Det store byene og staten har inngått en avtale om å legge til rette for at all økning i mobiliteten rundt de store byene skal dekkes ved at vi går og sykler mer eller bruker kollektivtilbudet. Det er viktig at myndighetene tar ansvar for at disse to målene ikke konkurrerer, men utfyller hverandre.


Rapporten finnes på NHO Transport sine nettsider, her: https://www.transport.no/


Comments


bottom of page