top of page

Budsjettenighet får stor betydning for eiendom, transport, anlegg og maritim sektorTirsdag 13. juni ble det oppnådd enighet i Stortinget om revidert nasjonalbudsjett.


Igjen er det et stort omfang av forslag som går detaljert inn i energi- og klimapolitikken som er blitt til gjennom budsjettforhandlingene (verbalforslag). Forslagene Stortinget nå ber regjeringen utrede og gjennomføre kan få stor kommersiell og praktisk betydning for mange private og offentlige virksomheter, og betyr både forretningsmuligheter, økte kostnader og endrede rammevilkår.


På energi- og klimaområdet vil vi særlig løfte frem enighetene som omfatter sol, biodrivstoff og maritim sektor:


SOL: Stortingsflertallet ønsker en kraftig satsning på sol, både på tak og på bakken. De ønsker å stille krav til nybygg, setter en ambisjon om energiproduksjon og ønsker å gi mer makt til kommuner i enkelte utbyggingsprosjekter. Kravet om sol på tak ligner det vi så i EUs solstrategi som ble lagt frem i forbindelse med RePower-“pakken”.


BIODRIVSTOFF: Biodrivstoff-bruken skal kraftig opp. Hvis forslagene om å øke omsetningskravet for biodrivstoff blir gjennomført betyr det kostnadsøkninger for mange virksomheter og prosjekter. Samtidig betyr det reduserte klimagassutslipp når fossilt drivstoff erstattes av fornybar energi.


MARITIM SEKTOR: Utslipp fra maritim sektor skal ned. Servicefartøy og brønnbåter er kilder til store utslipp. Våre beregninger (2022) viser at utslippene fra sjømatnæringen har økt betraktelig de siste årene. Der nett-tilgangen er for svak blir smarte løsninger og lokal energiproduksjon viktig for å lykkes.


En oppsummering av verbaler vi mener er viktige: Vedtak som gjelder solenergi

 • Stortinget ber regjeringen stille krav om at det skal etableres solceller og/eller lokalprodusert energi på alle nye, statlige byggeprosjekter med oppstart forprosjekt i 2024, der ikke spesielle hensyn tilsier noe annet. Kravet skal også gjelde ved større oppgraderinger og rehabiliteringer.

 • Stortinget ber regjeringen sette et mål for ny solenergi på 8 TWh innen 2030 og utarbeide en konkret handlingsplan som gjør det mulig å realisere målet innen revidert budsjett i 2024. Tiltak og virkemidler skal ikke være til hinder for rasjonell nettutvikling.

 • Stortinget ber regjeringen lage en delingsordning tilpasset næringsområder som muliggjør deling av solkraft med høyere grense enn 1 MW.

 • Stortinget ber regjeringen gi NVE mulighet til å unnta enkeltprosjekter med solparker med lavt konfliktnivå i grå areal fra konsesjonsplikt slik at tillatelser kan gis av kommunene etter plan- og bygningsloven.

 • Stortinget ber regjeringen i løpet av 2023 fjerne konsesjonsplikt for solparker opp til 1 MW på grå areal slik at tillatelser gis av kommunene etter plan- og bygningsloven.

 • Stortinget ber regjeringen i løpet av første halvår 2024 sende på høring et forslag med krav om at det skal etableres solceller og/eller lokalprodusert energi på alle nye næringsbygg over 500 m2 utenfor LNF-områder (landbruks,-natur og friluftsområder).


Vedtak som gjelder biodrivstoff

 • Stortinget ber regjeringen sende et forslag om å øke omsetningskravet for biodrivstoff for veitrafikken, samt å innføre et eget delkrav for avansert biodrivstoff basert på A-råstoff på høring, med sikte på innføring fra 1. januar 2024. Følgende forslag til økt omsetningskrav sendes på høring: Omsetningskravet til biodrivstoff til veitrafikk økes fra 17 til 19 prosent. Delkravet til avansert biodrivstoff økes fra 12,5 til 14,5 prosent. Forslag til innføring av et delkrav til avansert biodrivstoff fra A-råstoff på 1, 2 eller 3,5 prosent.

 • Stortinget ber regjeringen øke omsetningskravet for biodrivstoff i luftfarten til 2 pst med ikrafttredelse fra 1. januar 2024. Samtidig skal det i statsbudsjettet 2024 varsles fremtidig opptrapping.

 • Stortinget ber regjeringen sende et forslag om å øke omsetningskravet for biodrivstoff for ikke-veigående maskiner på høring med sikte på innføring fra 1. januar 2024. Følgende omsetningskrav sendes på høring: 12 %, 15 % og 19 %.

 • Stortinget ber regjeringen høsten 2023 sende på høring forslag om å øke omsetningskravet for biodrivstoff til sjøfart. Det sendes på høring forslag om økning til 8 %, 10 % og 12 %.


Vedtak som gjelder grønne maritime løsninger

 • Stortinget ber regjeringen fremme forslag om krav til nullutslipp for alle nye servicefartøy i havbruksnæringen fra 1. juli 2024. Det må tas hensyn til at lokale forhold knyttet til energiforsyning kan vanskeliggjøre nullutslipp.

 • Stortinget ber regjeringen bidra til å styrke norske verfts bidrag til grønne maritime løsninger ved å utvide garantiandelen til Eksportfinansiering Norge i Garantiordningen for byggelån til skip, fartøy og innretninger til havs til 75 prosent.

Comments


bottom of page