top of page

Analyser for bærekraftig verdiskapningUtredninger og analyser er en stor og viktig del av arbeidet vi leverer til våre kunder. Vi kombinerer vår forståelse for klima, energi og økonomi med statistikk og empiriske analyser for å løse komplekse utredningsoppgaver. Ikke minst er vi nysgjerrige av natur, og ikke redd for å gå inn på detaljnivå.


Utredninger som beslutningsgrunnlag

Utredningene og analysene vi gjør brukes av privat næringsliv, interesseorganisasjoner og offentlige myndigheter. De utgjør grunnlag for å ta gode valg rundt forretningsutvikling, politikk og rammevilkår som er både bærekraftige og verdiskapende.


- Vi ser at kundene våre har økt fokus på bærekraft. Både som følge av økte krav, men også fordi de ønsker å gjøre gode valg. De vil ikke kun ha et klimaregnskap, men faktisk forstå hvor avtrykkene kommer fra og hvorfor. Slik kan de innføre de rette tiltakene. Det er positivt, ettersom det er forståelsen av påvirkning på miljø og klima som gir de gode tiltakene. Myndighetene kan komme med krav og mål, men det er jo bedriftene som må gjennomføre tiltakene og skape resultater, sier Vegard Rem, leder for utredning og analyse.


Stakeholder har levert en rekke utredninger for ulike bransjer, og veien dit kan ofte by på uforutsette utfordringer som må løses.


- Analyse handler om å være kreativ. Skal du kartlegge utslipp og påvirkning på klima og miljø i en sammensatt bransje på tvers av ulike sektorer, ligger ikke alltid statistikken og tallene klare. Det kan være en kompleks jobb å danne et bilde av faktiske forhold, det krever kreativitet og ikke minst innsikt i bransjen du ser på for å sette sammen pålitelige datasett for de jobbene vi gjør, sier Rem.


Et eksempel er oppdraget for NHO Reiseliv der Stakeholder skrev rapporten Klimarapport reiseliv 2021.


- For denne rapporten var det viktig å definere og sette avgrensninger. Skal du bare ta med nasjonale utslipp, eller utslipp fra reiseliv generelt? Og hvordan forholder du deg til at utslipp fra flyreiser er en kombinasjon av forretningsreiser og turisme? Dessuten er det en rekke ulike sektorer som er involvert i norsk reiseliv som man må hensynta. Det gjelder derfor å finne metoder som gjør at vi klarer å lage anslag som gir et noenlunde riktig bilde, sier Rem.


EU-tiltak påvirker norsk klimapolitikk

Reiselivsrapporten gir en oversikt over reiselivsnæringens klimaregnskap, utviklingen mot et grønnere reiseliv og hvordan EUs klimapolitikk vil påvirke utslipp knyttet til reiselivet i årene som kommer.


- EUs klimapolitikk er sterkt knyttet til norsk klimapolitikk. Norge har tross alt en klimaavtale med EU. For mange av våre kunder er det derfor viktig å forstå hvordan de skal forholde seg til stadig endrede reguleringer knyttet til klima og miljø, og andre bærekraftsområder som sosial bærekraft. For oss er derfor viktig å følge med på det som skjer både nasjonalt og i EU, slik at vi kan bistå kunden på en god måte. Effekten av ulike regelverk, hvordan det vil treffe dem og hvilke tiltak som vil være både forventet og hensiktsmessige å innføre, ifølge Rem.


Les Klimarapport for norsk reiseliv her: https://www.nhoreiseliv.no/tall-og-fakta/Klimarapport2021/


Vegard Rem er partner og leder for analyse og utredning i Stakeholder. Han har spesialkompetanse på klimapolitikk og fornybar energi, er utdannet siviløkonom og erfaring fra Klima- og miljødepartmentet og Olje- og energidepartementet.

Comentarios


bottom of page